Reklamace

 
 
 

Infolinka: +421 917 961 386 (Po - Pá 7:00 - 16:00)

 
 
Trhák dne
15.02.2020Do konce zbývá ještě:
 
 
Reklamné okno
 
 
 
Úvod > Reklamace
 
Důležité informace
 
 

Reklamace

Reklamačný poriadok spoločnosti afg.sk, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku.

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za chyby predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.afg-obrana.cz (ďalej len predávajúci).
 • Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

 • Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 • V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná,  informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0917961386, alebo e-mailom na adrese reklamacie@afg.sk

3. Záručná doba a záručné podmienky

 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorého bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
 • Zistená chyba má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce z chyby tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
 • Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom. 
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebovaním spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.
 • Záruka sa nevzťahuje na prípady mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
 • Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu 

Pokiaľ sa na Vašom výrobku vyskytla chyba, ktorá bráni v jeho ďalšom používaní, je potrebné ohlásiť nám reklamáciu. Pred samotným odoslaním reklamovaného produktu je potrebné vyplniť reklamačný formulár https://www.afg-obrana.cz/reklamacni-formular/. Po odoslaní reklamačného formulára, nám neodkladne pošlite reklamovaný produkt na adresu:

afg.sk, s.r.o.
Javorová 32/451
958 04 Partizánske - Veľké Bielice
Slovenská republika

 1. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, alebo písomného oznámenia o pripravenosti tovaru k opätovnému prevzatiu po jeho oprave. 
 2. O priebehu vybavovania reklamácie je možné sa informovať u nášho pracovníka na telefónnom čísle 0917961386 alebo e-mailom na adrese reklamacie@afg.sk. Taktiež je možné na našej web stránke sledovať resp. skontrolovať priebeh reklamácie https://www.afg-obrana.cz/reklamacni-formular/
 3. Bezodkladne v deň Vášho odoslania, najneskôr však do 24 hodín od obdržania reklamačného formulára potvrdíme na Vašu zadanú emailovú adresu prijatie Vášho ohlásenia Vašej reklamácie.
 4. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. 

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

1. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom a následne mu bude zaslaný e-mailom Reklamačný protokol o vybavení reklamácie. 

2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 1. doručenie reklamovaného tovaru
 2. doručenie vyplneného reklamačného listu
 3. kópia dokladu o nákupe, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

3. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

5. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie bude ukončené.

6. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

7. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. 

8. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 

9. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim (afg.sk, s.r.o.) je [Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok č. 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava] www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Odstránenie chyby

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie chyby.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
V prípade, že sa ide o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku, podľa dohody s kupujúcim  
 

7. Záverečné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronické objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronické objednávky kupujúci v deň odoslania objednávky akceptuje platnú cenu objednaného tovaru (vrátane poštovného a balného) uvedenú na stránkach internetovej predajne predávajúceho, ak by nebolo v konkrétnych prípadoch preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze